อนุบาล 1

นางใย มาทำมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวันทิวา ดวงสุวรรณ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางภัทรพร อุตส่าห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางปิยะธิดา ศักดิ์ดาดวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวนฤมล สีหโรจน์ภูวดล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5