อนุบาล 3

นางพจนา โชตยันดร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางนงค์เยาว์ ศิลปชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวปรวีร์ แก้วเนตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวดวงกมล สมศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาววิมลรัตน์ จันทา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางธัญญาภรณ์ ทาบาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

นางกรรณนิการ์ คำฝั้น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/7