ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางเรวดี ศรลัมพ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางรุ่งทิพย์ ดิษเสถียร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายกล้าเกื้อ เวียงแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางปรีชญา วันแว่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางชุลี เทพจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวสุมามาลย์ นาคหอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายวิทยา ไทยปัจจุบัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางสุดารัตน์ นนท์คลัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางพิกุลทอง สนิทอินทร์
ครู คศ.3

นางกมลวรรณ จารุชาต
ครู คศ.3

นายประสิทธิ์ เหล็กสิงห์
ครู คศ.3

นางสมปาน ศรีจันทร์ฉาย
ครู คศ.3

Mr.Adwin Young
พนักงานราชการ