คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลชนก เกตุอู๊ต
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชัญญา วรอมรพันธุ์
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชนะชัย อยู่ทรัพย์
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิราพร พรมงาม
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญมา
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายฉัตรชัย สีตาล
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวุฒิชัย รอดพุฒ
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทาริกา ทองพันธ์
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจินตนา มาศงามเมือง
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชไมพร จันทร์ดวงดี
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองมาแก้ว
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปฏิพัทธ์ สินเดช
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนนทชา วรรณวงศ์
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิชน ด้วงท้วม
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายใอศวรรค์ อินทรา
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุรนันท์ ขันปล้อง
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนัญญา มาหลวง
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชนาธิป ใจนิ่ม
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลลนา เลี้ยงเชื้อ
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชญาภา แก้วดี
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัชชานนท์ ณ เชียงใหม่
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญณัฐ กมเลศรังสรรค์
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเอกราช เชื้อคำยา
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอธิราช มูลจันทร์
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปัณณพัฒน์ ขำดี
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอุมาภรณ์ เริงสุข
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพนิตอนงค์ เงินอยู่
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมนัสวี เทียนจันทร์แจ่ม
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนกานต์ ประชารักษ์
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสวรรยา วินิจพันทรัตน์
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชนาภรณ์ หล้ารอด
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรสสุคนธ์ ขำทับทิม
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวัชรพร ทวีพูน
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัจฉรา สีคำถา
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลิสรา แก้วเปี้ย
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิกานต์ รัตนอาจ
ตำแหน่ง : สมาชิกฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น :