ผลงานครู
ชื่อผลงาน : 2563 : รายงานการนิเทศการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของอค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับจังหวัด ของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
ชื่ออาจารย์ :
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,16:05  อ่าน 412 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางปิยะพร มาเพ้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,22:37  อ่าน 1031 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความปลอดภัยในชีวิต โดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายธนกฤต แสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,14:11  อ่าน 582 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา ของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสุอรรญา เวรุริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,14:02  อ่าน 543 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL ON TASK-BASED AND PROJECT-BASED IN BASIC OF COMPUTER GRAPHIC SUBJECT TO GRAPHIC PROJECT ABILITY OF STUDENTS MATTHAYOMSUKSA 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐวรา ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,14:20  อ่าน 1016 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับโครงงาน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาโครงงานกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐวรา ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,14:19  อ่าน 1191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : THE DEVELOPMENT OF E-LEARNING BY USING INQUIRY BASED LEARNING INFORMATION TECHNOLOGY IN DAILY LIFE TO AVIDITY FOR LEARNING CHARACTERISTIC OF MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐวรา ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,14:18  อ่าน 962 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและสารสนเทศในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐวรา ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,14:15  อ่าน 1013 ครั้ง
รายละเอียด..