ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6,ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

29 ธ.ค. 60 กีฬาสีภายในโรงเรียน

28 ธ.ค. 60 ทำบูญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง...วันปีใหม่

25 พ.ย. 60 กองลูกเสือสามัญ(ป.4)และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ม.1)...เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
01 พ.ย. 60 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2560

01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียน 2/2560

03 ต.ค. 60 ถึง 04 ต.ค. 60 สอบปลายภาค 1/2560

ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ