ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางภรภัทร ชาญหิรัญกุล
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางผ่องศรี คำเพราะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอรอนงค์ พัฒนบุรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางนริศรา วิพลชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวน้ำผึ้ง หมุดเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสุอรรญา เวรุริยะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวอารียา ณ น่าน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวกาญจนา ถาดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นางเบ็ญจมาศ สังขจันทร์
ครู คศ.2

นางสุนทรี ธำรงโสตถิสกุล
ครู คศ.3

นางสาวดวงกมล ช่วยศรี
ครู คศ.2

นายคารม พลีดี
ครู คศ.3

นางวิภา เหลี่ยมสมบัติ
ครู คศ.3