ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

น.ส.สาวิตตรี เชี่ยวชาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางปริญญา มนตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางจุฬารัตน์ แสงทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

น.ส.รฎาวรรณ ปานบ้านใหม่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางธิดา มหายศนันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางปิยะธิดา ศักดิ์ดาดวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

น.ส.ดวงกมล ช่วยศรี
ครู คศ.3

นางวันทิวา ดวงสุวรรณ์
ครู คศ.3

นางใย มาทำมา
ครู คศ.2

Mr.Tashi Dorji
ครูอัตราจ้าง

น.ส.ศศินา คงดี
ครูอัตราจ้าง