ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

น.ส.วันเพ็ญ พิมพา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

น.ส.พิทยา รอดชำนาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

น.ส.เจริญศรี พรมศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายมานพ จันทะคุณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

น.ส.ภัทรรัตน์ เสนาขันธ์
ครู คศ.3

นางกิตติกา บุญญาทวี
ครู คศ.3

นายธัญพิสิษฐ์ พลจร
ครูอัตราจ้าง

นายสุริยัณท์ ใจหงิม
ครูอัตราจ้าง

น.ส.ศุภกานต์ เขาวิเศษ
ครูอัตราจ้าง