ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางธันย์รดา กลิ่นเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางมลฤดี คำเสน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายเอกรัตน์ จันทิมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางจันทมณี แพรน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางโสรัสดา ปัญญายงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวบานชื่น ศรีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวธีรารัตน์ พงษ์วิวัฒิวราภา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางธัชนิษย์ มูลแก่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวอนงค์ ลิ้มสกุล
ครู คศ.4

นางปิยะพร มาเพ้า
ครู คศ.3

นางนภารัตน์ ผาเพียว
ครู คศ.3

นางอัจฉรีพร พงษ์สุพรรณ
ครู คศ.3

นายชาญชัย ชำนาญเอื้อ
ครู คศ.3

นายอภิเชษฐ ศิริรัตน์
ครู คศ.3