ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางธันย์รดา กลิ่นเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางมลฤดี คำเสน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

น.ส.บานชื่น ศรีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายอดิสรณ์ สุขสำราญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

น.ส.พอใจ สุขหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

น.ส.ปัญยมนตร์ เจียมกลิ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

น.ส.อัสมา เปลี่ยนอำรุง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

น.ส.จันทมณี อินทะเรืองรุ่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางจารุพร ผาเพียว
ครู คศ.3

นางลำดวน ถุงคำ
ครู คศ.4

นางปิยะพร มาเพ้า
ครู คศ.4

นายคารม พลีดี
ครู คศ.3

นายชาญชัย ชำนาญเอื้อ
ครู คศ.3