ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววิชุดา รัตนจินดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจุไรรัตน์ บัวอ้น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอาภรณ์ จินันทุยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกนกกาญจน์ ลิ้มสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางกชพร หอมขจร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางกองทรัพย์ บัวตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางเยาวรัตน์ โพธิยารังรัศมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวนวรัตน์ ทิเริม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวนารีนารถ นาคหลวง
ครู คศ.3

นางสิริมณฑน์ กัลยาณรักษ์
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล เกตุทิม
ครู คศ.3

นายปิยะ นาคะวิจิตร
พนักงานราชการ

นายเลิศสิน เหลี่ยมสมบัติ
ครู คศ.3