ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

น.ส.ราตรี ปันนินา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางรุ่งทิพย์ ดิษเสถียร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายประสิทธิ์ เหล็กสิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางปรีชญา วันแว่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางภาวินี ดาดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

น.ส.สุมามาลย์ นาคหอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางธัชนิษย์ มูลแก่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นายกล้าเกื้อ เวียงแก้ว
ครู คศ.3

นางกมลวรรณ จารุชาต
ครู คศ.3

นายอาทิตย์ ดิษเสถียร
ครู คศ.3

น.ส.นารีนารถ นาคหลวง
ครู คศ.3