ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางภาวินี ดาดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางปุญญิศา สิทธิถาวร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางชิดชนก วงศ์ปการันย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสมศรี ลิ้มสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางดวงนภา บำรุงเกตุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางนวรัตน์ ศรีอุดมพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวธนพร สะพานทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวธันยพร จันดี
ครู คศ.3

นายสมภพ มหายศนันท์
ครู คศ.3

นายอาทิตย์ ดิษเสถียร
ครู คศ.3

นางกาญจนา พิมพ์ตะคุ
ครู คศ.3

นางปัญยมนตร์ เจียมกลิ่น
ครู คศ.3