ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางขนิษฐา สิงห์โต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุดารัตน์ นนท์คลัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางชิดชนก วงศ์ปการันย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

น.ส.สมศรี ลิ้มสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายอภิเชษฐ ศิริรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

น.ส.ผกามาศ เทียนงาม
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางศศิภา มีจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

น.ส.พนิตชนก กิจประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/8

น.ส.ธันยพร จันดี
ครู คศ.3

นายสมภพ มหายศนันท์
ครู คศ.3

นางกาญจนา พิมพ์ตะคุ
ครู คศ.3

นางเบ็ญจมาศ สังข์จันทร์
ครู คศ.3

นายวิทยา ไทยปัจจุบัน
ครู คศ.3

Mr. Young
ครูอัตราจ้าง