ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายช่วน ปุญญฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายเหรียญ จอมสืบ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะ บุญกลำพะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกลาง เชาวนหุต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ ศรีนพคุุุณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง สิทธิศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายเลื่อน สถิติดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า เปียวิเศษ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท หารชุมพล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม สาชลวิจารณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2495 - 2523
ชื่อ-นามสกุล : นางวิมล เกตุโกมล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่, ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ดวงมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระสิทธิ์ คุ้มจั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นางประทุมทิพย์ ไพเราะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญเพิ่ม สอนภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563 - ปัจจุบัน