ระดับชั้นปฐมวัย

นางธนกร ยิ่อินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

น.ส.เกษรา เมืองก้อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

น.ส.จำรัส อ้ายชุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางธัญญาภรณ์ ทาบาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

น.ส.ดวงกมล สมศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางภัทรพร อุตส่าห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางอรทัย ปินะสุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางโฉมศรี ธรรมรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางกรรณนิการ์ คำฝั้น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

น.ส.เบญจมาศ มะโหรา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางนงค์เยาว์ ศิลปชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางวรรณนา วรลาภานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางพจนา โชตยันดร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

น.ส.นฤมลทักษ์ สีหโรจน์ภูวดล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

นางสุนทรี ธำรงโสตถิสกุล
ครู คศ.4