ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางกรองกาญจน์ เวียงแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นาง จินตนา ดิษเสถียร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางวลัยพร เอี่ยมวัฒนกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

น.ส.ธนพร สะพานทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

น.ส.ณัฐวรา ศรีเพชร
ครู คศ.4

นายปรีชา บุญอยู่
ครู คศ.3

นายสรรค์นาท รุ่งจรูญ
ครู คศ.3

น.ส.ณัฐวรรณ อินทรัพย์
ครูอัตราจ้าง