ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปภานิจ ทองอร่าม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางกรองกาญจน์ เวียงแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางกนกวรรณ ทำนุพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางเพ็ญนิดา บุญมาสืบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางลำดวน ถุงคำ
ครู คศ.3

นายจเร เกตุทอง
ครู คศ.3

นายอำพล ทิพย์พรม
ครู คศ.2

นางสาวพนิตชนก ศรีจำปา
พนักงานราชการ