คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุรัฐ สมจิตรานุกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา ริกากรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร อภัยวาทิน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ สนิทอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายชล เกษศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.มาวิน บุญมี
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางนภารัตน์ ผาเพียว
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางพยุง สอนโกษา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.วิชาญ หรั่งเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัธชัย ชูประเสริฐสุข
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุภัทรสันติคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกิตติธรรมานุยุต
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางประทุมทิพย์ ไพเราะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ /เลขานุการ