คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา ริกากรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทสิทธิ์ โพธิ์งาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพัณณิตา กิมประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร อภัยวาทิน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางภรภัทร ชาญหิรัญกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุวัฒน์ เกตุแป้น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย แหยมคง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางปิยะพร มาเพ้า
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางอารีรัตน์ สุดทะตั้ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายปวัฒฑนะ เชษฐพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรพรรณ เอี่ยมสมร
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์สิน ฐิตธมฺโม
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดภูวดิษฐ์ เตวิชฺโช (ดีนิล)
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : ดร.บุญเพิ่ม สอนภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ /เลขานุการ