ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางยุพิน ทองเชิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสาวิตตรี เชี่ยวชาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวธนพร พุ่มอยู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางจุฬารัตน์ แสงทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวนิภา ศรีพนม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางธิดา มหายศนันท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวสายหยุด กองแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวดารัตน์ จันทร์เจียวใช้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นายพัฒน์พงศ์ ศรลัมพ์
ครู คศ.3

นางพรรณปภรณ์ เกษวิริยะกิจ
ครู คศ.2

นางทิวา แพร่น่าน
ครู คศ.3

นางพนิตพิมพ์ ปานก้อม
ครู คศ.3