ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

น.ส.จันทร์ฉาย สอนแวว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางผ่องศรี คำเพราะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพรรณปภรณ์ เกษวิริยะกิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางนริศรา วิพลชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

น.ส.วิมลรัตน์ จันทา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางธนพร พุ่มอยู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

น.ส.อารียา ณ น่าน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสิริมณฑน์ กัลยาณรักษ์
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

น.ส.ปรวีร์ แก้วเนตร
ครูอัตราจ้าง

นางทิวา แพร่น่าน
ครู คศ.3

นายรัตน์ติพงษ์ จิตรานุกูลกิจ
ครู คศ.2