ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด) ณ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ (อ่าน 452) 27 ธ.ค. 64
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 324) 09 ส.ค. 64
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง สนุกคิดกับทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 303) 09 ส.ค. 64
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างการจดจำคำศัพท์และ ทักษะการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (OPAC Model) (อ่าน 274) 09 ส.ค. 64
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Perfect English โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 311) 03 ส.ค. 64
คู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 70) 02 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 469) 25 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 419) 25 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 381) 25 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 368) 25 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 343) 25 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 268) 25 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 267) 25 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 257) 25 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 266) 25 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 232) 25 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 203) 25 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 209) 25 พ.ค. 64