ถาม-ตอบ (Q&A)
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ปีการศึกษา 2559
โพสโดย
ครูน้อย
z_noijung@hotmail.com
การรายงานการพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยด้วยแบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ ชุดแบบฝึกทักษะ จำนวน 3 เล่ม แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นและค่า t-test
              ผลการพัฒนา พบว่า
     1.  ผลการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ทั้งหมดจำนวน 3 ชุด  ชุดละ 10 แบบฝึก
               2. แบบฝึกทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ทั้งหมดจำนวน 3 ชุด   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.19/85.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
     3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนมีคะแนนสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (t = -22.44)  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
              4.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
โพสโดย : ครูน้อย
IP : 110.78.144.142
โพสเมื่อวันที่ : 31 ส.ค. 2560,13:26 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :