ถาม-ตอบ (Q&A)
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โพสโดย
ปิยะพร
-
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้  สำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย             นางปิยะพร  มาเพ้า
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ   กองการศึกษา  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่ทำวิจัย        2560
 
บทคัดย่อ
            การวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ ก่อนเรียนและหลังเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวนนักเรียน 33  คน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560  ซึ่งได้มาจากโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 เล่ม  5  เรื่อง  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  19  แผน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ จำนวน 30  ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 12 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่    ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกณฑ์ประสิทธิภาพ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test for independent)
          ผลการวิจัยพบว่า
1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.73/84.34 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39   โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
 

โพสโดย : ปิยะพร
IP : 110.77.152.186
โพสเมื่อวันที่ : 27 ส.ค. 2561,16:22 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :